Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in sistemul Biroului de Credit si in baza de date a Autoritatii Nationale de Administrare Fiscala

HeyBlu IFN S.A si Biroul de Credit S.A.

HeyBlu IFN S.A. si S.C. Biroul de Credit S.A. au calitatea de operatori asociati. Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata de Participanti (institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de asigurari si societati de recuperare creante, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit). HeyBlu IFN S.A. va trebui sa consulte Biroul de Credit S.A. (persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Sf. Vineri nr. 29, et.4, sector 3) de fiecare data cand ne solicitati un credit precum si pe parcursul derularii creditului, si totodata, va transmite catre Biroul de Credit S.A. o serie de date.


● Temeiul legal si scopul prelucrarii


HeyBlu si Biroul de Credit prelucreaza datele personale ale persoanelor vizate (solicitanti de credit/imprumutati/codebitori/garanti) in baza interesului legitim al Participantilor si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii precum si pentru facilitarea accesului la creditare, ofertare a unor produse de credit. HeyBlu IFN S.A. are obligatia, conform reglementarilor legale in vigoare, sa evalueze capacitatea de rambursare a creditului, inainte de a va face o oferta de credit sau de incheierea unui contract de credit si pe parcursul derularii acestuia. In acest scop, HeyBlu IFN S.A. prelucreaza informatiile indicate mai jos, inregistrate pe numele dumneavoastra în evidentele proprii si le transmite catre Biroul de Credit în vederea prelucrarii de catre aceasta institutie si a consultarii acestora de catre oricare Participant, in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare, precum si asigurarii produselor de tip credit.


● Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia


Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara in scopul mentionat mai sus. Refuzul de a furniza datele dumneavoastra personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea HeyBlu IFN S.A. de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea creditului.


● Categoriile de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit


a) date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal sau CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfasoara profesii liberale sau cod tara si serie/numar pasaport pentru persoanele nerezidente, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon, data nasterii;

b) date referitoare la angajator: numele si adresa angajatorului, data inscrierii acestei informatii, CUI;

c) date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordarii, durata contului, sumele acordate, sumele datorate, data actualizarii, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de zile de intarziere, data primei restante, categoria de intarziere, data ultimei plati;

d) date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei;

e) date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;

f) date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;

g) numarul de interogari: indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanti.


In procesul de analiza a cererii dumneavoastra de credit HeyBlu IFN S.A. va solicita Biroului de Credit eliberarea unui Raport de Credit, cu sau fara FICO® Score, pentru a verifica daca va incadrati in gradul de indatorare stabilit prin lege si daca dispuneti de capacitatea de a rambursa creditul. Pentru obtinerea Raportului de Credit, HeyBlu IFN S.A. va transmite la Biroul de Credit numele, prenumele si codul numeric personal sau CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfasoara profesii liberale sau cod tara si serie/numar pasaport pentru persoanele nerezidente, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon, data nasterii.

Ulterior acordarii creditului, HeyBlu IFN S.A. va transmite la Biroul de Credit datele dumneavoastra personale listate anterior. Aceste informatii sunt puse in comun cu ceilalti Participanti, in cadrul Sistemului Biroului de Credit, si sunt utilizate in scopul de prelucrare mentionat anterior.

Capacitatea dumneavoastra de a rambursa datoriile la scadenta poate fi verificata periodic, ulterior acordarii creditului, inclusiv prin obtinerea de Rapoarte de Credit sau prin utilizarea Serviciului Alerte.

In cazul in care, in perioada de derulare a creditului acordat, veti intarzia la plata ratelor mai mult de 30 de zile calendaristice de la data scadentei, HeyBlu IFN S.A. va transmite la Biroul de Credit informatii referitoare la sumele restante, categoria de intarziere, data primei restante si/sau, dupa caz, informatii referitoare la deschiderea procedurii de dare in plata, numai dupa notificarea dumnevoastra, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, realizata in scris, prin telefon, SMS, e-mail sau prin alt mijloc de comunicare electronica.


Serviciul Alerte este folosit de catre Participanti pentru identificarea si/sau diminuarea riscului de credit in timp util, prin generarea unei alerte catre un Participant atunci cand pentru un debitor propriu se inregistreaza un eveniment (deschidere/inchidere cont, intrare/iesire din restanta, corectie cont, inregistrarea/stergerea starii de garant/codebitor, interogare cont, modificare nume angajator/ numar telefon) la un alt Participant.


● FICO® Score de la Biroul de Credit


Datele cu caracter personal prevazute mai sus pot fi prelucrate de catre Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participantilor, FICO® Score de la Biroul de Credit.


HeyBlu IFN S.A. utilizeaza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor.


FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 şi 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indică probabilitatea ca persoana vizata să-siplăteasca în viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv.


FICO® Score de la Biroul de Credit ia in calcul urmatoarele elemente ce confera predictibilitate: istoricul de plata, datoria curenta, durata contului/conturilor de credit (numarul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numarul de interogari si creditele acordate in ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), varsta persoanei vizate. Influenta acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia in functie de informatiile inregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoana vizata.


FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un instrument de analiza cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii persoanei vizate in vederea incheierii/derularii contractului de credit.


● Destinatarii datelor


Datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite Participantilor, la cerere, in scopul mentionat mai sus.


Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislației aplicabile, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Banca Naționala a României, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.


● Perioada de stocare


Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care suntstocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.


● Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal


In calitate de persoana vizata, va puteti exercita urmatoarele drepturi acordate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal:


a) dreptul de acces la date se poate exercita: printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit, sau prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al dumneavoastra. Totodata aveti dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre HeyBlu IFN S.A. in analiza cererii de credit;


b) dreptul de rectificare a datelor,
c) dreptul de ștergere a datelor,
d)dreptul la restricționarea datelor,
e) dreptul de a se opune prelucrarii,
pot fi exercitate:


- prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau


- personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al persoanei vizate.


f) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare care produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara in vederea incheierii unui contract, se bazeaza pe o obligatie legala sau pe consimtamantul dumneavoastra, caz in care puteti cere interventie umana, va puteti exprima punctul de vedere si puteti contesta decizia, printr-o solicitare scrisa transmisa catre HeyBlu IFN S.A la adresa din Voluntari, JudețIlfov, Str. Șos. Bucuresti-Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea A (denumită Windsor), etaj 1 sau la adresa de email dpo@heyblu.ro.


g) dreptul de a va adresa AutoritățiiNaționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal șijustiției.


● Datele de contact ale responsabililor cu protectia datelor sunt:


Pentru HeyBlu IFN S.A.: dpo@heyblu.ro


Pentru Biroul de Credit S.A.: rpd@birouldecredit.ro


HeyBlu IFN S.A si ANAF


In vederea imbunatatirii activitatii de creditare in sensul fluidizarii procesului de analiza prin simplificarea documentatiei solicitate si a indeplinirii cerintelor de prudentialitate specific activitatii bancare HeyBlu IFN S.A. va interoga baza de date a ANAF pentru a obtine informatii actualizate privind veniturile solicitantului de credit, in cazul in care v-ati oferit consimtamantul pentru aceasta operatiune.


In cadrul operatiunii de interogare sunt prelucrate urmatoarele informatii: i) date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice autorizate: numele şi prenumele/denumirea, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală/codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală, IP şisemnătura; ii) denumirea formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscală a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/ sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor; iii) date de identificare ale persoanei fizice, reprezentant legal al persoanei juridice: numele şi prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscala; iv) veniturile realizate din orice fel de activităţi (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurări sociale, închirieri etc.); v) orice informaţii financiare (în cazul clientului persoanăjuridică).


Consimtamantul exprimat pentru interogarea bazei de date ANAF poate fi retras oricand, in mod liber prin transmiterea unei simple cereri scrise in acest sens, datata si semnata, la adresa din Voluntari, Județ Ilfov, Str. Șos. Bucuresti-Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan cladirea A (denumită Windsor), etaj 1sau electronic la adresa de email DPO@heyblu.ro. Dupa procesarea cererii de retragere a acordului exprimat anterior, datele cu caracter personal mentionate mai sus nu vor mai fi supuse prelucrarii pentru indeplinirea scopurilor identificate, cu exceptia cazului in care o astfel de prelucrare poate fi bazata pe un alt temei juridic, in acord cu cerintele legale aplicabile.


In calitate de persoana vizata, va puteti exercita urmatoarele drepturi conferite de legislatia privind protectia datelor cu carater personal:


a) dreptul la informare şi acces la datele cu caracter personal,
b) dreptul la rectificarea datelor,
c) dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"),
d) dreptul la restricţionareaprelucrării,
e) dreptul la portabilitatea datelor,
f) dreptul de a se opune prelucrarii,
g) dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri,
h) dreptul de a te adresa AutorităţiiNaţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei.


prin transmiterea unei cereri scrise in acest sens, datata si semnata, la adresa din Voluntari, Județ Ilfov, Str. Șos.Bucuresti-Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan cladirea A (denumită Windsor), etaj 1 sau prin email la adresa de email dpo@heyblu.ro.


Informatii generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre HeyBlu sunt disponibile pe www.heyblu.ro in sectiunea Acorduri juridice.